Monday, 23 December 2013

12 Tips malam pertama menurut islam
MALAM pengantin bagi pasangan suami isteri hendaklah penuh dengan suasana kelembutan, kasih sayang dan kesenangan. Malam yang menghubungkan suami dengan isterinya dengan tali kasih sayang dan cinta serta menjadikan isterinya merasa tenang dengannya.

Berikut adalah beberapa adab yang diajar oleh ajaran Islam untuk membentuk kehidupan baru, semoga bermanfaat :

1. Kebenaran niat

Hendaklah niat suami isteri untuk menikah adalah untuk menjaga kehormatannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw"Tiga orang yang memiliki hak atas Allah menolong mereka : seorang yang berjihad dijalan Allah, seorang budak (berada didalam perjanjian antara dirinya dengan tuannya) yang menginginkan penunaian dan seorang menikah yang ingin menjaga kehormatannya.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari hadits Abu Hurairoh)


2. Berhias dan mempercantik diri

Hendaknya seorang isteri mempercantikkan dirinya dengan apa-apa yang dibolehkan Allah swt. Pada dasarnya hal ini dibolehkan kecuali terhadap apa-apa yang diharamkan oleh dalil seperti mencabuti alis dan bulu diantara keduanya atau mengeroknya, menyambung rambut dengan rambut lain, mentato, mengikir gigi agar lebih cantik. Diharamkan baginya juga mengenakan pakaian yang diharamkan baik pada malam pengantin maupun di luar malam itu. Diperbolehkan baginya menghiasi dirinya dengan emas dan perak sebagaimana biasa dikenakan kaum wanita.

Begitu juga dengan si suami hendaknya memperhiaskan dirinya untuk isterinya kerana hal ini merupakan bahagian dari menggaulinya dengan cara yang baik. Firman Allah swt : 
“ Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. ” (QS. Al Baqoroh : 228)
Namun demikian hendaknya upaya menghias diri ini tetap di dalam batasan-batasan yang dibenarkan. Tidak dibolehkan baginya mengenakan cincin emas kecuali perak. Tidak dibolehkan baginya mencukur jenggot, memanjangkan pakaiannya hingga ke tanah, mengenakan sutera kecuali tehadap apa-apa yang dikecualikan syariat.
zwani.com myspace graphic comments

3. Lemah lembut terhadap isterinya saat menggaulinya

Diriwayatkan oleh Ahmad didalam al Musnad dari Asma binti Yazid bin as Sakan berkata, "Aku pernah merias Aisyah untuk Rasulullah saw lalu aku mendatangi beliau saw dan mengajaknya untuk melihat kecantikan Aisyah. Beliau saw pun mendatanginya dengan membawa segelas susu lalu beliau meminumnya dan memberikannya kepada Aisyah maka Aisyah pun menundukkan kepalanya kerana malu. Asma berkata,” Maka aku menegurnya. "Dan aku katakan kepadanya, ” Ambillah (minuman itu) dari tangan Nabi saw. ” Asma berkata, "Maka Aisyah pun mengambilnya lalu meminumnya sedikit. ”

4. Mendoakan isterinya.

Hendaklah suami meletakkan tangannya di kening isterinya dan mengatakan seperti yang disabdakan Rasulullah saw, ” Apabila seorang dari kalian menikah dengan seorang wanita atau membeli seorang pembantu maka hendaklah memegang keningnya lalu menyebut nama Allah azza wa jalla dan berdoa memohon keberkahan dengan mengatakan : Allahumma Innii Asaluka Min Khoiriha wa Khoiri Ma Jabaltaha Alaihi. Wa Audzu bika Min Syarri wa Syarri Ma Jabaltaha Alaih — Wahai Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan dari apa yang Engkau berikan kepadanya serta Aku berlindung kepada-Mu daripada keburukannya dan keburukan yang Engkau berikan kepadanya.. ”

5. Melaksanakan solat dua rakaat

Diriwayatkan Ibnu Syaibah dari Ibnu Masud, dia mengatakan kepada Abi Huraiz, ”Perintahkan dia untuk solat dua rakaat di belakang (suaminya) dan berdoa, ” Allahumma Barik Lii fii Ahlii dan Barik Lahum fii. Allahummajma’ Bainanaa Ma Jama’ta bi Khoirin wa Farriq Bainana idza Farroqta bi Khoirin—Wahai Allah berkahilah aku didalam keluargaku dan berkatilah mereka didalam diriku. Wahai Allah satukanlah kami dengan kebaikan dan pisahkanlah kami jika Engkau menghendaki (kami) berpisah dengan kebaikan juga. ”


6. Apa yang dikatakan ketika melakukan jima’ atau saat menggauli isterinya

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda, ” Apabila seorang dari kalian mendatangi isterinya maka hendaklah dia berdoa,”Allahumma Jannibna asy Syaithon wa Jannib asy Syaithon Ma Rozaqtana - Wahai Allah jauhilah kami dari setan dan jauhilah setan dari apa-apa yang Engkau rezekikan kepada kami - sesungguhnya Allah Maha Mampu memberikan buat mereka berdua seorang anak yang tidak boleh dicelakai setan selamanya. ”

7. Diharamkan baginya menyiarkan hal-hal yang rahsia di antara suami isteri

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Asma binti Yazid yang saat itu duduk dekat Rasulullah saw bersama dengan kaum laki-laki dan wanita lalu beliau saw bersabda, ” Boleh jadi seorang laki-laki menceritakan apa yang dilakukannya dengan isterinya dan boleh jadi seorang istri menceritakan apa yang dilakukannya dengan suaminya.” Maka mereka pun terdiam. Lalu aku bertanya, ” Demi Allah wahai Rasulullah sesungguhnya kaum wanita melakukan hal itu begitu juga dengan kaum laki-laki mereka pun melakukannya.” Beliau saw bersabda,”Janganlah kalian melakukannya. Sesungguhnya hal itu bagaikan setan laki-laki berhubungan dengan setan perempuan di jalan lalu (setan laki-laki) menutupi (setan perempuan) sementara orang-orang menyaksikannya."


8. Berwudhu diantara dua jima’ meskipun mandi adalah lebih utama

Apabila seorang suami menggauli isterinya lalu dia ingin kembali mengulanginya maka yang paling utama baginya adalah berwudhu sehingga dapat mengembalikan tenaganya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said al Khudriy berkata, ” Rasulullah saw bersabda,’Apabila seorang dari kalian menggauli isterinya kemudian dia ingin mengulanginya lagi maka berwudhulah di antara kedua (jima) itu. ”

Didalam sebuah riwayat, ” Seperti wudhu hendak solat. ” (HR. Muslim) Abu Naim menambahkan, ” Sesungguhnya hal itu akan mengembalikan tenaganya.”

Mandi lebih utama, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Rafi’ bahwa Nabi saw mengelilingi para isterinya dan mandi ketika (hendak menggauli) isteri yang ini dan juga dengan yang isteri ini. Dia berkata, ” Aku bertanya kepadanya,’Wahai Rasulullah apakah tidak cukup hanya dengan sekali mandi?’ beliau saw menjawab, ”Ini lebih suci. Lebih wangi dan lebih bersih. ”

Sebaik-baiknya bagi orang yang ingin tidur dalam keadaan junub hendaknya berwudhu dengan wudhu seperti untuk solat terlebih dahulu, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Umar berkata, ” Wahai Rasulullah apakah seorang dari kami tidur sementara dia dalam keadaan junub?’beliau saw menjawab, ”Ya, hendaklah dia berwudhu.” Di dalam sebuah riwayat,” Berwudhu dan cucilah kemaluanmu lalu tidurlah. ”

Wudhu ini merupakan sebuah anjuran dan bukan sebuah kewajiban, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar ketika bertanya kepada Rasul saw, ” Apakah seorang dari kami tidur sementara dirinya junub?” beliau saw menjawab,”Ya dan hendaklah dirinya berwudhu jika mau. ”. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Aisyah berkata, ” Rasulullah saw pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air hingga dia terbangun setelah itu dan mandi. ”

Dibolehkan pula untuk bertayammum, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dari Aisyah berkata, ” Rasulullah saw jika dirinya junub dan hendak tidur maka dia berwudhu atau bertayammum. ”

9. Mandi berduaan

Dibolehkan bagi suami isteri untuk mandi secara bersama-sama dalam satu wadah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Aisyah berkata, ” Aku mandi bersama Rasulullah saw dari satu wadah antara diriku dengan dirinya. Tangan kami saling bergantian berebutan sehingga aku mengatakan, ” tinggalkan (sedikit air) buatku, tinggalkan buatku.” Dia berkata, ” Mereka berdua dalam keadaan junub. ”

Dari hadith diatas maka diperbolehkan keduanya telanjang dan saling melihat aurat satu dengan yang lainnya.
Didalam hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Muawiyah bin Haidah berkata,” Aku berkata,’Wahai Rasulullah. Apa yang dibolehkan dan dilarang dari aurat kami?’ beliau menjawab,”Jagalah auratmu kecuali terhadap istri atau budakmu. ” Maka dibolehkan bagi salah seorang dari pasangan suami isteri untuk melihat seluruh badan pasangannya dan menyentuhnya hingga kemaluannya berdasarkan hadith ini, kerana kemaluan adalah tempat kenikmatan maka dibolehkan melihat dan menyentuhnya seperti bahagian tubuh lainnya.

10. Bersenda gurau dengan isteri

Dibolehkan bersenda gurau dan bermain-main dengan isterinya di tempat tidur, sebagaimana sabdanya saw :”Mengapa bukan dengan gadis maka engkau boleh bermain-main dengannya dan dia boleh bermain-main denganmu. ” (HR. Bukhori dan Muslim) dan didalam riwayat Muslim,”Engkau akan bahagia dengannya dan dia pula akan bahagia denganmu.”

Diantara senda gurau dan mempergaulinya dengan baik adalah ciuman suami walaupun bukan untuk jima’. Rasulullah saw mencium dan menyentuh isteri-isterinya meskipun mereka dalam keadaan haidh atau beliau mencium dan menyentuhnya meski beliau sedang dalam keadaan puasa.

Sebagaimana terdapat didalam ash Shahihain dan lainnya dari Aisyah dan Maimunah bahkan juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah berkata, ” Nabi saw mencium sebahagian isteri-isterinya kemudian beliau keluar menuju solat dan tidak berwudhu lagi. ” Ini sebagai dalil bahwa mencium istri tidaklah membatalkan wudhu.

11. Dibolehkan ‘Azal

Dibolehkan bagi seorang suami untuk melakukan ‘azal iaitu mengeluarkan air maninya di luar kemaluan isterinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Jabir bin Abdullah berkata, ” Kami melakukan ‘azal sementara al Qur’an masih turun.” Di dalam sebuah riwayat, ” Kami melakukan ‘azal pada masa Rasulullah saw dan hal ini sampai kepada Nabi saw dan beliau saw tidaklah melarangnya. ”

Meskipun demikian yang paling utama adalah meninggalkan ‘azl kerana hal itu dapat mengurangi kenikmatan baginya dan bagi isterinya dan kerana hal itu juga dapat menghilangkan tujuan dari pernikahan iaitu memperbanyakkan keturunan umat ini, berdasarkan sabda Rasulullah saw, ” Nikahilah oleh kalian (wanita-wanita) yang dapat mendatangkan anak lagi mendatangkan kasih sayang. Sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya (jumlah) kalian di hadapan semua umat pada hari kiamat. ”

Akan tetapi tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan ‘azal selamanya kerana dapat membatasi dan mencegah keturunan…..

12. Mengunjungi kerabat pada pagi harinya

Dianjurkan baginya pada pagi harinya untuk mengunjungi kaum kerabatnya yang telah memenuhi undangannya..

Berdasarkan hadith Anas berkata, ” Rasulullah saw mengadakan pesta saat menikah dengan Zainab. Kaum muslimin dikenyangkan dengan roti dan daging. Kemudian beliau saw keluar menemui ibu-ibu kaum mukminin (isteri-isterinya saw) dan mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan mereka dan mereka pun menyambut salamnya dan mendoakannya, beliau lakukan itu pada pagi hari setelah malam pengantinnya.”
COPY FROM EMAIL YAHOO
RIANA67

Friday, 20 December 2013

Kisah seorang lelaki yg beristeri 4

Seorang lelaki mempunyai 4 orang ISTERI

Isteri Pertama : Tidak diberi perhatian
Isteri Kedua dan Ketiga : Selalu di beri perhatian
Isteri ke empat : Terlalu diberi perhatian dan kasih sayang

Ketika lelaki itu mahu meninggal, dia memanggil ke empat-empat isterinya.
‘Mahukah kalian menemaniku di alam kubur?’

Isteri ke-4 : ‘Sorry! Sampai sini sahaja aku mengikutmu.’

Isteri ke-2 dan ke-3 : ‘Kami akan menemanimu tapi hanya sampai ke liang kubur sahaja.’

Lelaki itu kecewa. Lalu ditanya pula pada isteri pertama. Isteri pertama menjawab :
‘Aku akan menemanimu ke mana saja kamu pergi dan akan selalu mendampingimu.’

Siapa isteri pertama hingga ke empat?

Isteri ke 4 - Adalah harta dan kekayaan kita
Isteri ke 3 - Teman-teman kita
Isteri ke 2 - Keluarga kita

Isteri Pertama - Merupakan AMALAN kita selama kita hidup di dunia.

riana67

Thursday, 19 December 2013

SEBELUM DAN SELEPAS MENJADI IBU..
♥Boleh tidur sesuka hati dan bangun lewat. Setiap hari mesti dapat gosok gigi 3 kali sehari, dan sikat rambut. Pakain pun kemas dan boleh bergaya di rumah sentiasa

♥Rumahku sentiasa berkemas rapi, tidak pernah tersadung kaki dengan permainan berterabur merata. Pokok bunga terjaga dan boleh disirami setiap hari

♥Daku tidak pernah merasa dimuntahkan dan kerap mencuci najis di pakaian , tilam dan merata tempat. Bau segalanya yang perlu dicuci itu boleh buat hilang selera beberapa hari


♥Daku dapat mengawal dan mengatur masaku, fikiranku dan setiap perancangan dapat berjalan mengikut rencana, tak terfikir diwaktu tengah malam akan bangun hampir setiap jam untuk memastikan anakku selamat, tak sangka akan menangis hanya memikirkan bagaimana kalau tiba-tiba bayiku terhenti bernafas.

♥Daku tidak pernah memeluk rapat seorang bayi kecil semata-mata kerana tidak sanggup meletakkannya. Daku boleh berjaga lama merenungnya tidur. Daku tak pernah merasa amat menyayangi sehingga hatiku hampir berkecai, tak menyangka seorang yang sekecil ini mampu mengubah seluruh kehidupanku,tak menyangka yang daku bahagia menjadi seorang IBU

♥Tidak pernah kusangka betapa istimewanya perasaan menyusukan bayi sendiri, betapa mudah dilupakan kesakitan melahirkan, betapa indahnya jalinan kasih ibu dan anak.Tak pernah kujangka seorang yang sekecil ini boleh membuatkan daku merasa amat penting dan diperlukan

Syukurku padaMu YaAllah atas pemberianMu ini, amanah suci yang akanku pegang sebaiknya. Bantulah daku membesarkannya, mendidiknya dan menyayanginya agar menjadi anak yang berbakti pada kedua orangtua dan agamanya .


Selepas Menjadi Ibu

Bagaimana rasanya berlapar tapi masih mendahulukan melayan dan memberi makan suami, anak-anak, kawan anak dan kucing peliharaan anak

Bagaimana letihnya rasa bila lewat malam tapi masih berjaga menyelesaikan mendobi pakaian kerana anak atau suami perlu memakainya esok pagi

Bagaimana gembiranya setelah lama dapat mengumpul sejumlah wang untuk membeli sesuatu peralatan yang telah lama diinginkan tetapi dengan lapang dada diberikannya wang tadi kepada anak atau suami yang dilihatnya lebih memerlukan

Bagaimana masih tetap bahagia berjalan makan angin membawa semua anak-anaknya walau terpaksa keletihan mengemas pakaian dan menyediakan bekalan makanan serta kemudian setelah pulang menghadapi pakaian kotor yang menggunung

Bagaimana tatkala anda duduk berehat setelah bertungkus lumus uruskan rumah dan anak-anak sambil mula memakan coklat atau kek kegemaran anda dan anak anda datang sambil terliur melihat manisan tadi, lalu sambil tersenyum dengan penuh kasih anda berikan semuanya padanyariana67

Tuesday, 3 December 2013

Tanda-Tanda Gangguan JIN Dalam Rumah

Tanda-Tanda Gangguan JIN Dalam Rumah – Kadangkala kita tak sedar yang sebenarnya kita diganggu jin 
 
Berikut merupakan pentanda gangguan jin di rumah.
 
 
 
 
 
 
  1. Masakan selalu dan cepat basi ( rosak )
  2.  Selalu kedengaran seperti bunyi goli jatuh di lantai
  3.  Kedengaran seperti ada orang mengemas atau menarik perabot di tengah malam
  4.  Sering nampak kelibat atau lembaga hitam di dalam rumah
  5. Penghuni rumah sering merasa seram dan takut apabila berada di dalam rumah.

Cara Mengusir Jin – ( Tahap Pertama )

Jika kita benar-benar yakin bahawa di dalam rumah kita ada jin, maka ada dua ( 2 ) perkara yang harus kita lakukan :-

Hendaklah ada dua orang yang menyertai kita untuk pergi ke rumah tersebut, setelah sampai di rumah itu bacalah ayat tersebut :


1) Bacaan ini hendaklah diulang sebanyak tiga kali.

“Aku ingatkan kepada kamu dengan sumpah yang pernah diucapkan oleh Nabi Sulaiman; keluarlah dan pergilah kamu dari rumah kami. Aku sumpah kamu dengan nama Allah, keluarlah kamu dan janganlah kamu menyakiti seseorangpun.”

2) Setelah itu jika kita masih merasakan bahawa masih ada sesuatu di rumah, maka ambillah bejana (tempat) yang berisi air, setelah itu letakkanlah jari kita didalamnya dan dekatkanlah mulut kita dengan air tersebut sambil membaca ayat-ayat berikut :
AL-Fatehah
Ayat Kursi
At-Takathur
Az-Zalzalah
Al-Ikhlas
Al-Falaq
An-Naas

Kemudian renjiskan/semburkan air tersebut ke seluruh rumah ( ikut putaran Kaabah ) dan di larang merenjis/sembur di dalam kamar mandi dan tandas. Lakukan cara ini dengan niat ikhlas ketika membaca ayat di atas dan mohonlah pertolongan dan bantuan dari Allah, Tuhan semesta alam.

3) Atau membacakan ayat ini ke dalam air.

Dengan nama Allah, kami berada di petang hari ini dengan nama Allah Yang tidak ada satupun yang dapat menghalangi-Nya, dan dengan keagungan Allah Yang Maha Pencegah, kami berlindung, dan dengan semua nama-nama-Nya yang baik kami berlindung dari kejahatan syaitan-syaitan, baik dari golongan manusia mahupun dari golongan jin. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan segala sesuatu yang menampakkan diri dan yang menyembunyikan diri; dari kejahatan segala sesuatu yang keluar pada waktu malam hari dan yang bersembunyi pada waktu siang hari, dari kejahatan segala sesuatu yang menampakkan dirinya pada waktu siang hari dan menyembunyikan dirinya pada waktu malam hari, dan dari kejahatan segala sesuatu yang diciptakan-Nya, yang kotor dan yang bersih. Kami berlindung dari kejahatan iblis dan pengikut-pengikutnya, dan dari kejahatan segala makhluk yang berada dalam kekuasaan-Mu. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Aku berlindung kepada Allah dengan perlindungan yang pernah dimohon oleh Ibrahim, Musa dan Isa, dari kejahatan segala sesuatu yang diciptakan-Nya, yang kotor dan yang bersih, dan dari kejahatan iblis dan pengikut-pengikutnya, dan dari kejahatan segala sesuatu yang derhaka.

Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. “Demi (kumpulan) yang bersaf-saf dengan sebenarnya, dan demi (kumpulan) yang melarang dengan sebenarnya, dan demi (kumpulan) yang membacakan peringatan. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Esa. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbit matahari. Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang dekat dengan hiasan, iaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat derhaka. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk menghalau mereka dan bagi mereka seksa yang kekal. Akan tetapi barangsiapa (diantara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Selepas itu bawalah air tersebut ke seluruh penjuru rumah, dan letakkanlah sebahagian air itu di setiap penjuru rumah, maka dengan izin Allah, jin tersebut akan segera keluar. Kerjakanlah cara ini dengan niat yang ikhlas ketika membaca doa di atas dan mohonlah kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi.

Janganlah kita meninggalkan petunjuk ini, kemudian lalu mencari kesesatan para tukang sihir dan tukang ramal yang akan membawa kepada kesengsaraan dan bencana. Bermohonlah kepada Allah semoga Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang sentiasa memohon pertolongan kepada-Nya, dan sentiasa bertawakal dan mohon perlindungan dengan kekuasaan-Nya.

riana67

Friday, 29 November 2013

Perempuan Cantik Vs Perempuan Tak CantikKalau perempuan cantik pendiam
lelaki akan kata: wow!ciri2 isteri idaman…
Kalau perempuan tak cantik pendiam
Lelaki akan kata: tak reti berkomunikasi agaknyer…Kalau perempuan cantik berbuat jahat
Lelaki akan kata: mesti ada krisis nih…kesiannyer…
Kalau perempuan tak cantik berbuat jahat
Lelaki akan kata: dah la tak lawa,perangai plak mcm s***!!Kalau perempuan cantik menolong lelaki yg kesusahan
Lelaki akan kata: wow!heroin sejati…
Kalau perempuan tak cantik menolong lelaki yg kesusahan
Lelaki akan kata: hmm…taktik nak ngorat la tu…Kalau perempuan cantik dpt lelaki handsome
Lelaki akan kata: ok la…bagai pinang d belah dua…
Kalau perempuan tak cantik dpt lelaki handsome
Lelaki akan kata: kesian…mst dah kena bomoh lelaki tu…Kalau perempuan cantik d tinggal kekasih
Lelaki akan kata: buta kayu btol mamat tu!!
Kalau perempuan tak cantik d tinggal kekasihLelaki akan kata: patut pon kena reject…Kalau perempuan cantik bawa BMW
Lelaki akan kata: ntah dato’ mana bela ni…
Kalau perempuan tak cantik bawa BMW
Lelaki akan kata: mesti anak org kaya ni.Kalau perempuan cantik menuang air ke gelas lelaki
Lelaki akan kata: wah…caringnyer…
Kalau perempuan tak cantik menuang air ke gelas lelaki
Lelaki akan kata: eleh,gedik la tu…Kalau perempuan cantik bersedih hati
Lelaki akan kata: don’t worry,i will make u happy forever…
Kalau perempuan tak cantik bersedih hati
Lelaki akan kata: ckit2 nangis!!gembeng tol..ngade2 la…Kalau perempuan cantik pandai masak
Lelaki akan kata: dah la lawa,pandai masak plak tu…
Kalau perempuan tak cantik pandai masak
Lelaki akan kata: ntah sedap ke tak tu…Kalau perempuan cantik main2 misscall
Lelaki akan kata: syoknye!!rindu la tu…
Kalau perempuan tak cantik main2 miskol
Lelaki akan kata: ko ni takde keje lain ke??!sibuk ni tau tak!!

Notakaki : to lelaki plak jangan marah-marah plak? and girl-girl post2 sebelum ni jangan la marah plak. Inilah kehidupan kita

riana67

Tuesday, 26 November 2013

9 Teknik Menghisap payudara isteri bagi suami Yang Betul dan 13 Fakta dan Kegunaan Kemaluan Lelaki
9 Teknik terhebat buat panduan dan menambah idea dalam hubungan intim pasangan suami isteri, ini ialah petua orang lama-lama supaya kekal dalam hubungan rumah tangga yang patut kita kongsikan tetapi hanya untutk tatapan orang yang sudah kahwin ye:

 1. Pertamanya, cium bahagian luar payudaranya. Pastikan bibir anda telah lembap waktu melakukannya.

2. Cium payudaranya sambil perlahan mengarahkan bibir sehampir mungkin ke puting.
Hembuskan nafas anda tepat di atas puting, agar dia dapat merasakan kehangatan nafas anda.

3. Gunakan hujung lidah untuk mengusap sekeliling areolanya. Berikan perhatian yang sama antara payudara kanan dan kiri.

4. Geletik putingnya menggunakan hujung lidah anda. Pastikan dia menikmati permainan lidah anda. Jika dia berbunyi atau klimaks tiba-tiba, ini bermaksud dia menyukai ciuman anda.

5. Ketika anda merasakan putingnya semakin tegang, arahkan dan tusukkan hujung lidah anda ke putingnya, sambil menggerakkan hujung lidah ke atas dan ke bawah putingnya.

kemudian, perlahan-perlahan masukkan putingnya ke dalam mulut anda. Hisap sambil memainkannya dengan hujung lidah anda.

6. Ramas payudara sambil bermain dengan kedua-dua puting. Jangan lupakan untuk menstimulasi bahagian bawah dan di antara dua payudaranya.

7. Biarkan putingnya basah, ketika anda berpindah ke payudara lain. Sambil anda menghisap puting, lakukan cubitan kecil sambil meraba payudaranya.

8. Sentiasa dengarkan setiap desahannya atau pergerakkan tubuhnya.
Jika dia semakin menikmatinya, maka anda dibolehkan memuaskannya bila-bila masa sahaja.

9. Elakkan kebiasaan mencium payudara yang sama.

DAN

13 Fakta dan Kegunaan Kemaluan Lelaki

 apa kene mengena..analogy2

1. Kulup (kulit penis yang telah disunat) dapat digunakan sebagai penampal utk kulit melecur akibat terbakar.
Sel dalam kulup kaya dgn fibroblas, iaitu sel pembentuk jaringan yang berguna dalam penyembuhan luka.
Selain itu, kulup juga dapat dijadikan bahan kosmetik krim anti kedutan, kulit ini mengandung banyak kolagen.


2. Kelenjar prostat yang membesar dapat menyebabkan hilang fungsi ereksi dan ejakulasi .

3. Orgasme selepas pancut secara purata berlangsung selama 6 saat, sedangkan wanita lebih lama 23 saat.

4. Kulup yang telah disunat dapat direkonstruksi.
Caranya dengan menarik ke hujung kulit kendur pada penis, pakaikan cincin plastik berbentuk topi dan berat. Dalam beberapa tahun, struktur penis akan kembali tegang semula.

5. Hanya 1 dari 400 lelaki yang boleh melakukan oral pada kelaminnya sendiri tanpa bantuan pasangannya

6. Ada dua jenis penis,
pertama, jenis yang makin panjang dan besar jika stim atau ereksi (dinamakan grower).
Kedua, yang sentiasa besar (walaupun tak stim) tetapi tidak juga bertambah besar jika stim (disebut shower).

7. Survei Men’s Health Internasional 79 % lelaki adalah grower dan 21 % shower.

8. Penyelidik Jerman mengatakan purata hubungan seks berlangsung 2 minitt 50 saat, tapi wanita menganggapnya hanya 5 minit 30 saat.

9. Ukuran tidak penting kerana pembuahan benih terjadi dari persaingan sperma yang masuk sel telur bukan sebab panjang atau lamanya berhubungan kelamin.

10. Berdasarkan penelitian dari Spanyol, lelaki dengan penampilan menarik memiliki sperma yang kuat pancutan dan kualiti baik. Kebanyakan wanita tanpa sedar akan menyukai lelaki dengan sperma yg kuat daya pancutannya.

11. Otak tidak diperlukan untuk ejakulasi, kerana arahan untuk memberi kepuasan berasal dari sumsum tulang belakang.

12. Penyebab paling umum pecahnya penis adalah onani yang terlalu kuat.

13. merokok dapat memendek penis menjadi 1 cm.
kerosakan pembuluh darah, yang menjadi sebab aliran darah tersumbat.
riana67

Monday, 25 November 2013

25 November

biarlah apa yg terjadi
Hari ini genap setahun aku menjadi isterinya...banyak benda aku ingin katakan tapi rasanya terlalu sukar utk aku luahkan. Keputusan utk aku memilih dia dan melupakan semua yg ada disisikan ketika itu, rasanya tidak berfaedah walau pun aku terkadang rasa bahagia bersamanya, bahagia yg cuma seketika. Ingin aku laungkan pada mereka diluar sana, bahawa cinta bukan atas segalanya bila hati seringkali terluka dan tak ada persefahaman, tak ada keserasian apa lagi bila tak ada rasa saling menghargai. Cinta yang menggebu bukan tiket utk bahagia bersama dia yg kita puja selama beberapa tahun. Mungkin ada baiknya, cinta itu dibaja dalam bentuk kebersamaan tanpa ikatan nikah yang sah (semacam free sex), terkadang aku rasa cemburu pada mereka yang tak ada ikatan tapi boleh bersama bertahun lamanya, berbanding dengan aku yang berpuluh tahun menyimpan cinta utknya, bertemu semula dan memadu kasih dalam tempoh setahun kemudian bernikah utk ikatan yang sah dan halal namun semakin hari, pudar dan layu, walau belum lagi padam dan tak berbekas. Inilah hakikat yang harus aku terima dan nikmati atas pengorbanan yang aku lakukan utknya, pengorbanan yg tuhan balas padaku atas perlakukanku pada mereka yang menyintaiku (barangkali) hukum karma terhadapku kerana aku melukakan hati mereka yang menyintaiku dan pergi kedalam pelukannya yang aku kira sangat menyintaiku namun, aku tertipu atau barangkali aku bertepuk sebelah tangan....seandainya aku cuma bertepuk sebelah tangan, utk apa dia menikah denganku dan bersamaku selama ini....ada apa sebenarnya sehinggakan hubungan ini seakan hidup segan mati tak mau? Salah siapa? salahku? atau doa dari mereka yang aku telah khianati? terutama MAR, mantan suamiku...fuhhh!!!....kehidupanku semakin serabut dan bercelaru....

cinta monyet yg abadi 
Bersamanya aku bahagia walau aku terpaksa berkongsi kasih bersama wanita lain (madu 3) sesuatu yang tidak pernah aku gambarkan. Sesuatu yang selalu aku elakkan selama ini namun bersamanya aku sanggup harungi segalanya demi cintaku padanya. Bersamanya aku ignore semua yang ada dalam jiwaku...aku lupakan semua yang ada dalam hidupku...bagiku dia adalah akhir segala impianku selama ini...aku terbuai dengan elemen cinta monyetku bersamanya dan aku realisasikan menjadi nyata dengan bersamanya dan menikah dengannya. Semuanya demi cinta (katanya) dia sanggup membohongi semua insan yang ada disisinya demi aku..dia sanggup berkorban segalanya demi aku, namun, sejak kebelakangan ini, dia semakin jauh dariku, semakin melupakan aku (mungkin aku yg semakin melupakan dia)..aku tidak tahu dimana silapnya perhubungan ini? sedangkan aku dan dia seakan tidak dapat dipisahkan...dia hanyut dengan 2 orang isterinya dan anak-anaknya dan aku hanyut dengan kehidupanku yang semakin tergelincir dari landasan tanpa bimbingan dari seorang lelaki yg bergelar suami....ada lelaki yang membimbingku tetapi bukan dia yang aku cintai...kenapa? dimana silapnya?...aku dibuai sepi yang berpanjangan...dibuai kerinduan yang mencengkam..setiap detik setiap saat aku menanti dia datang padaku, sementara diluar sana godaan semakin memburuku dari lelaki-lelaki muda yang aku tidak pernah tahu ....adakah mereka menyintaiku atau cuma inginkan wang dan sex semata....lelaki muda, apa lagi yang diidamkan dari wanita tua sepertiku kalau bukan sex dan duit...? meski pun mereka sebahagiannya ada yang sebaya anakku....

aku akan setia 
Hari ini, aku begitu merindukan dia, begitu mengharapkan dia menyapaku dengan ingatan bahawa detik ini adalah detik aku sah menjadi isterinya setelah sekian lama kami bersama tanpa ikatan...melukakan hati mereka yang kami cintai...bahkan meninggalkan mereka yan aku cintai....cintaku padanya sedikit goyah dengan sikapnya dan aku belajar utk melupakannya, meminta perpisahan darinya, bahkan aku mencoba utk meninggalkannya, namun ada sesuatu yang menjadi penghalang kami berpisah...dia ibu mertuaku yang begitu menyayangiku, begitu simpati padaku...aku tidak tahu bagaimana aku harus meninggalkan anaknya yg tidak punya perasaan padaku (barangkali). Kalau dia bukan cinta  pertamaku, aku sudah lama meninggalkan dia, meski pun cintaku begitu mendalam padanya....hari ini aku biarkan diriku dilamun sepi...bukan kesepian yang abadi kerana aku masih bisa bersama orang lain tanpa menyintai mereka......aku semakin nakal...nakal yang sekadar keluar enjoy...bukan utk sex...dan cinta...apa yang aku harapkan, aku dan dia masih bersama walau ada badai melanda..walau ada hati yang terluka...
riana67

Tuesday, 19 November 2013

30 Info menarik tentang perempuan yang perlu diketahui.


Aku wanita yg samake?
Tanyalah pada diri sendiri adakah AKU sama seperti yang tertulis dibawah ini....

Terlalu banyak rahsia tentang diri perempuan yang jarang diketahui.. Tapi ada sesetengah perkara tu dengan sendirinya kita dapat tahu bila kita rapat dengan perempuan.. Believe me, it’s true.. Hehe..

Ada perempuan yang kental hadapi masalah, ada perempuan metarialistik ada yang cepat merajuk, dan macam-macam lagi la.. Yang paling penting, mereka ini perlu dihargai dan dikasihi.. Setuju?

30 Info menarik tentang perempuan yang perlu diketahui.

1. Bila sorang wanita mengatakan dia sedang bersedih,tetapi dia tidak menitiskan airmata,itu bermakna dia sedang menangis di dalam hatinya.

2. Bila dia tidak menghiraukan kamu selepas kamu menyakiti hatinya, lebih baik kamu beri dia masa untuk menenangkan hatinya semula sebelum kamu menegur dengan ucapan maaf.

3. Wanita sukar nak cari benda yang dia benci tentang orang yang paling dia sayang (sebab itu ramai wanita yang patah hati bila hubungan itu putus di tengah jalan).

4. Sekiranya sorang wanita jatuh cinta dengan sorang lelaki, lelaki itu akan sentiasa ada di fikirannya walaupun ketika dia sedang keluar dengan lelaki lain.

5. Bila lelaki yang dia suka dan cinta merenung tajam ke dalam matanya, dia akan cair seperti coklat!!

6. Wanita memang sukakan pujian tetapi selalu tidak tau macam mana nak menerima pujian.

7. Jika kamu tidak suka dengan gadis yang sukakan kamu separuh mati,tolak cintanya dengan lembut,jangan berkasar sebab ada satu semangat dalam diriwanita yang kamu tak akan tahu bila dia dah buat keputusan,dia akanlakukan apa saja.

8. Sekiranya sorang gadis mula menjauhkan diri darimu selepas kamu tolak cintanya,biarkan dia untuk seketika.Sekiranya kamu masih ingin menganggap dia sorang kawan,cubalah tegur dia perlahan-lahan.

9. Wanita suka meluahkan apa yang mereka rasa.Muzik,puisi,lukisan dan tulisan adalah cara termudah mereka meluahkan isi hati mereka.

10. Jangan sesekali beritahu perempuan yang mereka ni lansung tak berguna.

11. Bersikap terlalu serius boleh mematikan mood wanita.

12. Bila pertama kali lelaki yang dicintainya dalam diam memberikan respon positif,misalnya menghubunginya melalui telefon,si gadis akan bersikap acuh tak acuh seolah-olah tidak berminat,tetapi sebaik saja ganggang diletakkan,dia akan menjerit kesukaan dan tak sampai sepuluh minit,semua rakan-rakannya akan tahu berita tersebut.

13. Sekuntum senyuman memberi seribu erti bagi wanita.Jadi jangan senyum sebarangan.

14. Jika kamu menyukai sorang wanita,cubalah mulakan dengan persahabatan.Kemudian biarkan dia mengenalimu dengan lebih mendalam.

15. Jika sorang wanita memberi seribu satu alasan setiap kali kamu ajak keluar,tinggalkan dia sebab dia memang tak berminat denganmu.

16. Tetapi jika dalam masa yang sama dia menghubungimu atau menunggu panggilan darimu,teruskan usahamu untuk memikatnya.

17. Jangan sesekali mengagak apa yang dirasakannya. Tanya dia sendiri.

18. Selepas sorang gadis jatuh cinta,dia akan sering tertanya-tanya kenapalah aku tak jumpa lelaki ini lebih awal.

19. Kalau kamu masih tercari-cari cara yang paling romantik untuk memikat hati sorang gadis,cubalah rajin-rajinkan tangan menyelak buku-buku cinta.

20. Bila setiap kali gambar kelas keluar,benda pertama yang dicari oleh wanita ialah siapa yang berdiri di sebelah buah hatinya,kemudian barulah dirinya sendiri.

21. Bekas teman lelaki akan sentiasa ada di fikirannya tetapi lelaki yang dicintainya sekarang akan berada di tempat teristimewa iaitu di hatinya.

22. Satu ucapan ‘Hi’ sahaja sudah cukup menceriakan harinya.

23. Teman baiknya saja yang tahu apa yang sedang dia rasa dan lalui.

24. Wanita paling benci lelaki yang berbaik-baik dengan mereka semata-mata nak tackle kawan mereka yang paling cantik.

25. Cinta bermaksud kesetiaan, ambil berat, jujur dan kebahagiaan tanpa sebarang kompromi.

26. Semua wanita mahukan sorang lelaki yang cintakan mereka sepenuh hati.

27. Senjata wanita adalah airmata.

28. Wanita suka jika sesekali orang yang disayanginya mengadakan surprise buatnya (hadiah,bunga atau sekadar kad ucapan romantis). Mereka akan rasa terharu dan merasakan bahawa dirinya dicintai setulus hati. Dengan ini dia tak akan ragu-ragu terhadapmu.

29. Wanita mudah jatuh hati pada lelaki yang ambil berat tentang mereka dan baik terhadapnya. So, kalau nak memikat wanita pandai-pandailah.

30. Sebenarnya mudah mengambil hati wanita kerana apa yang dia mahu hanyalah perasaan dicintai dan disayangi sepenuh jiwa.

Kepada si lelaki, ada apa-apa yang korang nak cakap pasal ni? Maybe ada info lain yang korang tahu pasal perempuan.. Ataupun perempuan sendiri nak bangkang atau tambah info kat dalam entri ini? Just hit me at the comment okay.. Ahaks..

Info ini tak semestinya tepat bagi setiap perempuan, tapi sesetengahnya mesti ada yang kena kan.. Amacam si perempuan, agree with this entri? Hehe..
Photo: #tanya pada diri anda (wanita) benarkah anda seperti yang dinyatakan didalam entri kali ini?

30 Info menarik tentang perempuan yang perlu diketahui.

Terlalu banyak rahsia tentang diri perempuan yang jarang diketahui.. Tapi ada sesetengah perkara tu dengan sendirinya kita dapat tahu bila kita rapat dengan perempuan.. Believe me, it’s true.. Hehe..

Ada perempuan yang kental hadapi masalah, ada perempuan metarialistik ada yang cepat merajuk, dan macam-macam lagi la.. Yang paling penting, mereka ini perlu dihargai dan dikasihi.. Setuju?

30 Info menarik tentang perempuan yang perlu diketahui.

1. Bila sorang wanita mengatakan dia sedang bersedih,tetapi dia tidak menitiskan airmata,itu bermakna dia sedang menangis di dalam hatinya.

2. Bila dia tidak menghiraukan kamu selepas kamu menyakiti hatinya, lebih baik kamu beri dia masa untuk menenangkan hatinya semula sebelum kamu menegur dengan ucapan maaf.

3. Wanita sukar nak cari benda yang dia benci tentang orang yang paling dia sayang (sebab itu ramai wanita yang patah hati bila hubungan itu putus di tengah jalan).

4. Sekiranya sorang wanita jatuh cinta dengan sorang lelaki, lelaki itu akan sentiasa ada di fikirannya walaupun ketika dia sedang keluar dengan lelaki lain.

5. Bila lelaki yang dia suka dan cinta merenung tajam ke dalam matanya, dia akan cair seperti coklat!!

6. Wanita memang sukakan pujian tetapi selalu tidak tau macam mana nak menerima pujian.

7. Jika kamu tidak suka dengan gadis yang sukakan kamu separuh mati,tolak cintanya dengan lembut,jangan berkasar sebab ada satu semangat dalam diriwanita yang kamu tak akan tahu bila dia dah buat keputusan,dia akanlakukan apa saja.

8. Sekiranya sorang gadis mula menjauhkan diri darimu selepas kamu tolak cintanya,biarkan dia untuk seketika.Sekiranya kamu masih ingin menganggap dia sorang kawan,cubalah tegur dia perlahan-lahan.

9. Wanita suka meluahkan apa yang mereka rasa.Muzik,puisi,lukisan dan tulisan adalah cara termudah mereka meluahkan isi hati mereka.

10. Jangan sesekali beritahu perempuan yang mereka ni lansung tak berguna.

11. Bersikap terlalu serius boleh mematikan mood wanita.

12. Bila pertama kali lelaki yang dicintainya dalam diam memberikan respon positif,misalnya menghubunginya melalui telefon,si gadis akan bersikap acuh tak acuh seolah-olah tidak berminat,tetapi sebaik saja ganggang diletakkan,dia akan menjerit kesukaan dan tak sampai sepuluh minit,semua rakan-rakannya akan tahu berita tersebut.

13. Sekuntum senyuman memberi seribu erti bagi wanita.Jadi jangan senyum sebarangan.

14. Jika kamu menyukai sorang wanita,cubalah mulakan dengan persahabatan.Kemudian biarkan dia mengenalimu dengan lebih mendalam.

15. Jika sorang wanita memberi seribu satu alasan setiap kali kamu ajak keluar,tinggalkan dia sebab dia memang tak berminat denganmu.

16. Tetapi jika dalam masa yang sama dia menghubungimu atau menunggu panggilan darimu,teruskan usahamu untuk memikatnya.

17. Jangan sesekali mengagak apa yang dirasakannya. Tanya dia sendiri.

18. Selepas sorang gadis jatuh cinta,dia akan sering tertanya-tanya kenapalah aku tak jumpa lelaki ini lebih awal.

19. Kalau kamu masih tercari-cari cara yang paling romantik untuk memikat hati sorang gadis,cubalah rajin-rajinkan tangan menyelak buku-buku cinta.

20. Bila setiap kali gambar kelas keluar,benda pertama yang dicari oleh wanita ialah siapa yang berdiri di sebelah buah hatinya,kemudian barulah dirinya sendiri.

21. Bekas teman lelaki akan sentiasa ada di fikirannya tetapi lelaki yang dicintainya sekarang akan berada di tempat teristimewa iaitu di hatinya.

22. Satu ucapan ‘Hi’ sahaja sudah cukup menceriakan harinya.

23. Teman baiknya saja yang tahu apa yang sedang dia rasa dan lalui.

24. Wanita paling benci lelaki yang berbaik-baik dengan mereka semata-mata nak tackle kawan mereka yang paling cantik.

25. Cinta bermaksud kesetiaan, ambil berat, jujur dan kebahagiaan tanpa sebarang kompromi.

26. Semua wanita mahukan sorang lelaki yang cintakan mereka sepenuh hati.

27. Senjata wanita adalah airmata.

28. Wanita suka jika sesekali orang yang disayanginya mengadakan surprise buatnya (hadiah,bunga atau sekadar kad ucapan romantis). Mereka akan rasa terharu dan merasakan bahawa dirinya dicintai setulus hati. Dengan ini dia tak akan ragu-ragu terhadapmu.

29. Wanita mudah jatuh hati pada lelaki yang ambil berat tentang mereka dan baik terhadapnya. So, kalau nak memikat wanita pandai-pandailah.

30. Sebenarnya mudah mengambil hati wanita kerana apa yang dia mahu hanyalah perasaan dicintai dan disayangi sepenuh jiwa.

Kepada si lelaki, ada apa-apa yang korang nak cakap pasal ni? Maybe ada info lain yang korang tahu pasal perempuan.. Ataupun perempuan sendiri nak bangkang atau tambah info kat dalam entri ini? Just hit me at the comment okay.. Ahaks..

Info ini tak semestinya tepat bagi setiap perempuan, tapi sesetengahnya mesti ada yang kena kan.. Amacam si perempuan, agree with this entri? Hehe..
#riz
riana67

Saturday, 16 November 2013

Antara Emas dan Bangsa Bugis ~~~ pertalian yg eratI am prncc of BUGIS....hehehe
Penulis buku The Bugis (diterbitkan olek Blackwell di London) iaitu Prof. dr. chrisstian Piras, Antropologis daripada Universiti de sorbone, Paris mendedahkan bahawa orang Bugis mempunyai ciri yang unik dan memilki keperibadian yang kuat.

Sepanjang sejarah sosiokultural orang bugis, terdapat ciri yang menajubkan melekat di dalam diri mereka dari dahulu hingga sekarang. salah satunya adalah kecenderungan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik di mana-mana juga. dalam konteks pelaburan, ramai orang sudah tahu bahawa orang Bugis amat menghargai emas, sesuai dengan cara hidup orang bugis yang sering berpindah dan merantau ke negara asing.
Mereka mencari pelaburan yang mudah alih, yang abernilai di laur kampung halaman mereka, oleh itu mereka mencari logam yang stabil dan laku dimana juga.

Orang Bugis tidak mengira pangkat besar atau petani juga sering berlumba-lumba untuk mnegerjakan haji. Oleh itu mereka sering menyimpan emas sekitar 250gram-300gram dalam bentuk bullion atau jongkong seberat 100gram setiap satu. Nampaknya orang Bugis mengetahui bahawa kos menunaikan fardhu haji tidak pernah berubah daripada zaman dahulu hingga sekarang iaitu harga sekitar 250gram-300gram emas tulen.

Dalam hal hutang piutang begitu juga. Sekiranya ada sudara mara petani yang ingin meminjam, diberikan emas dan apabila dipulangkan semula haruslah dalam berat yang sama, karat yang sama.

Fikiran mereka cukup sederhana, jika memberi pinjaman dalam bentuk wang maka apabila saudaranya memulangkan wang itu dalam tempoh yang lama, tentu nilainya tak akan sama sewaktu dia memberi pinjaman.

Ertinya wang yang dipinjamkan mungkin kembali dengan jumlah sama, tetapi nilainya, apa yang kita sebut deflasi dan inflasi boleh berubah. Tetapi jika dia meminjamkan emas, selain jumlah emas dalam berat yang sama akan kembali, ia juga tidak akan kehilangan nilai dari asetnya. Sungguh hebat, pemikiran yang sederhana tetapi luas biasa impaknya.  
riana67